ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบออนไลน์ ม.6 ภาคเรียนที่2/2562
บทที่ 1 หลักการทำงาน
https://goo.gl/forms/6is8bLWw24G9X03W2

บทที่ 2 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย
https://goo.gl/forms/edjz0xxE6OB4TUqg1

บทที่ 3 งานช่าง
https://goo.gl/forms/AmvTBWUEz95OH9Jj1

บทที่ 4 การปลูกพืช
https://goo.gl/forms/YwMGLDa0CJQEalZq1