ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงปณิธานมหาไถ่

(รับ) น้อมจิตศรัทธามหาไถ่ เราภาคภูมิใจมหาไถ่ศึกษา
สร้างฝันสู่ดวงดาว “อั๊ด อาสตร้า” คงความก้าวหน้า ด้วยความรู้คู่คุณธรรม
1. สร้างตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เชิดชูมโนธรรมที่เที่ยงตรง
คุณค่าความดีงามนั้นยืนยง มิตรภาพจรรโลงด้วยเอื้ออาทร (รับ)
2. ด้วยจิตอาสาอันล้นเหลือ เอื้อเฟื้อจิตวิถีแห่งการรับใช้
จิตตารมย์แห่งความรักความจริงใจ คือจิตวิญญาณมหาไถ่อันมั่นคง
เป็นบุคคลที่รับผิดชอบ ใช้สติรอบคอบคิดก้าวไกล
ยุติธรรมความเที่ยงธรรมน้อมนำใจ มหาไถ่ต้องก้าวไปคู่ความดี (รับ)
3. ยึดมั่นความซื่อสัตย์ขยันอดทน ฝึกตน รู้รัก สามัคคี
มุ่งมั่นเข้มแข็งในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ในคุณธรรม (รับ)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB