คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางอบเชย คูวงษ์
หัวหน้าระดับประถมศึกษา

นางสาวยุภาพร บุตราช
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางอุษา ศรแผลง
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นายชลชาย วัจนสุนทร
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางนาถวดี โสบุญ
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวบุษกร สมสาร์
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวสุรนุช กะทาง
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก้ว
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวธิติสุดา เพียไชย
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นายวิไล ขันตีลิ
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวฉัตรอนงค์ วงศ์คำซาว
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวเปรมวดี ปุริมาตัง
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางลำดวน แสนสงค์
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชัย
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวระวีวรรณ ฤทธิ์เนติกุล
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวกนกพร ไชยรา
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นายสุพจน์ พึ่งผล
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา

นางสาวดวงนภา ศาลกลาง
คุณครูสอนระดับประถมศึกษา