คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางจันทร์หอม เทพพระ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวัชระ จันทร
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายสามารถ ปัททุมมา
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางกาญจนาพันธ์ แสนมงคล
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาววิลัยรัตน์ ฉัตรรักษา
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Mr.Jumar Q Cuamag
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น