ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางหอมจันทร์ เทพพระ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวัชระ จันทร
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายสามารถ ปัททุมมา
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางกาญจนาพันธ์ แสนมงคล
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพิศสุดา ตนนาชำ
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาววิลัยรัตน์ ฉัตรรักษา
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวปฏิมา ยะลาเร้
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวสันต์ โม้เมือง
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Mr.Jumar Q Cuamag
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางปาริชาติ อำนวยพร
ครูผู้สอน

นางสาวทิพย์สุดา สิงห์โคตร
ครูผู้สอน