ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางหอมจันทร์ เทพพระ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวัชระ จันทร
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายสามารถ ปัททุมมา
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางกาญจนาพันธ์ แสนมงคล
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาววิลัยรัตน์ ฉัตรรักษา
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวปฏิมา ยะลาเร้
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Mr.Jumar Q Cuamag
คุณครูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางปาริชาติ อำนวยพร
ครูผู้สอน

นางสาวทิพย์สุดา สิงห์โคตร
ครูผู้สอน