ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
1.ปรัชญา : ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

2.อัตลักษณ์ตามปรัชญา : วินัยดี มีคุณธรรม

3.เอกลักษณ์: โรงเรียนโรงธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

4.วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา2563โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ชุมชนท่ีรักและเอื้ออาทรน้อมนำคำสอนพระผู้ไถ่รักรับใช้ มีความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

5.จุดเน้นสถานศึกษา : ผู้เรียนมีคุณธรรมทางศาสนาอันเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกาของสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี สถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอน ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ