ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1.จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามหลักสตรูแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2.ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความสามารถตามหลักสตรูสถานศึกษาและทักษะในศตวรรษที่21สู่มาตรฐานสากล
          3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยคุณค่าพระวรสารค่านิยมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตรู
          4. เป็นสนามแห่งการอบรมและเป็นฐานเพื่อการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ
          5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
          6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
          7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
          8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสารและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตรู 
3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดียิงขึ้น
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนิเทศการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. หัวใจเป็นไทย วิสัยทัศน์สากล