ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
ด้านคุณภาพผู้เรียน

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ
3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา

4.พัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

6.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และชุมชนมีส่วนร่วม

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

7.ส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ด้านมาตรการส่งเสริม
8.ส่งเสริมด้านคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสาร รัก รับใช้ เอื้ออาทร มีจิตสาธารณะและมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

เป้าหมาย

1.บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
3.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.ผู้เรียนมีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การคิด และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
5.สถานศึกษามีหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
7.สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และบริการชุมชน
8.ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9.ผู้เรียนมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. หัวใจเป็นไทย วิสัยทัศน์สากล