ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางเนตรนภา วงศ์ชารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวศุภัสสร ภูเงินทุ่ง
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปลาย

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
หัวหน้าระดับประถมศึกษาตอนต้น

นายวุฒิชัย กันดูล
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/หัวหน้าสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์วดี รุ่งเรืองยิ่ง
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศิวพรชัย กาญจนพันธุ์
หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุภาพร โกฏสำโรง
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒธรรม

นายยรรยง ไชยรา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาววิลัยรัตน์ ฉัตรรักษา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวัชระ จันทร
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรี

นางสาสิริพักตร์ สามารถเจริญ
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปราโมทย์ พึ่งผล
งานทะเบียน

นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชัย
งานวิชาการ

นางสาวดวงนภา ศาลกลาง
งานวิชาการ

นายทรงฤทธิ์ ภิญโญศรี
งานวิชาการ

นางสาววรรนิสา นิลแก้ว
งานวิชาการ

นางสาวสุนิสา แสงสว่าง
งานวิชาการ

นางสาวจริญญา สีมา
งานวิชาการ

นางสาวศราณี นารีจันทร์
งานวิชาการ

นางสาววิสุดา เหรียญสูงเนิน
งานวิชาการ

นางสาวศิรินญา พรมคำ
งานวิชาการ

นายอิทธิพล บุญศรี
งานวิชาการ

นายบุญส่ง เสาะก่าน
งานวิชาการ

นางสาวณัชชานิษฐ์ ดวงทองพล
งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสมลักษณ์ พัดค้อ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสาวิตรี หงษ์อินทร์
งานแนะแนว

นายวุฒินันท์ คำด่อน
งานแนะแนว

นางสาวนิรมล บำรุงกูล
งานแนะแนว

นางสาวทิพัตชา สูรยาวัฒน์สกุล
งานแนะแนว