ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวสมรักษ์ พัดค้อ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวุฒินันท์ คำด่อน
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวทิพย์สุดา สิงห์โคตร
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายทรงฤทธิ์ ภิญโญศรี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔