คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวศิรินญา พรมคำ
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจริญญา วงษ์ฉายา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายไกรวุฒิ สังชม
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายทรงฤทธิ์ ภิญโญศรี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4