ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวสุนิสา แสงสว่าง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเพ็ญนภา ชัยศิริถาวรกุล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิชากร ชาญศรี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3