ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจันหอม เทพพระ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป/หัวหน้างานปกครอง

นางอบเชย คูวงษ์
งานปกครอง

นายศตวรรษ แสนนาม
งานปกครอง

นายธรรมนูญ มาเวียง
งานปกครอง

นางสาวเจนจิรา ราชสีเมือง
งานปกครอง

นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สำลี
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวสุรนุช กะทาง
งานกิจการนักเรียน

นายสามารถ ปัททุมมา
งานกิจการนักเรียน

นายปรีชา แสนสีลา
งานกิจการนักเรียน

นางกาญจนาพันธ์ แสนมงคล
งานกิจการนักเรียน

นางสาวสมพร คชาแก้ว
งานกิจการนักเรียน

นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
งานกิจการนักเรียน

นางยุภาพร ไชยพิมพ์
งานกิจการนักเรียน

นางสาววิชากร ชาญศรี
งานกิจการนักเรียน

นางสาวสายธาร บุญสร้าง
งานกิจการนักเรียน

นายอณวัชร์ เฮืองศรี
งานกิจการนักเรียน

นางสาวปรียาภรณ์ พัฒธนศิริกุล
งานกิจการนักเรียน

นางวรารัตน์ สีสาร
งานกิจการนักเรียน

นางสาวฐิติรัตน์ มั่นคง
งานกิจการนักเรียน

นางสาวนันทภรณ์ ศรีบุรินทร์
งานกิจการนักเรียน

นางสาวชุติมา เกื้อกูล
งานกิจการนักเรียน

นางสาววิลาศิณี แสนภักดี
งานกิจการนักเรียน

นายสุพจน์ พึ่งผล
งานอภิบาล

นางสาวกนกพร ไชยรา
งานอภิบาล

นายวิไล ขันตีลิ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวธิติสุดา ไชยณรงค์
งานอาคารสถานที่

นางสาวสุพรรณี บุญจันทร์
งานอาคารสถานที่

นายพบธรรม ธีรธรรมนิตย์
งานอาคารสถานที่

นางสาวสุพัตรา ภูล้นแก้ว
งานอาคารสถานที่

นางสาวนพศร สามขา
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวณัฐธิดา มูลภักดี
งานชุมชนสัมพันธ์

นายศุภกานต์ ศิริขันธ์
งานชุมชนสัมพันธ์