คณะผู้บริหาร

บาดหลวงบัวทอง บุญทอด
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

นางสาวสวรรค์ใจ ไชยรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : mahathai01it@gmail.com

นางเนตรนภา วงศ์ชารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรหมมินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
อีเมล์ : g.kanjanatt@gmail.com

นางสาววราภรณ์ มูลตรีภักดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานบุคลากร

นางจันหอม เทพพระ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป