คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวจริญญา สีมา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกนกกร อัครสูริย์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปาณิศา โชคศรี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4