ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวีระพงษ์ วัชราทิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510 - 2512
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงยอด พิมพิสาร
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : ภารดาสุนัย กาญจนารัณย์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 - 2521
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงประสิทธิ์ ตรงสหพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522 - 2523
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสุริโย ยะงาม
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงธนู กระทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวัลลภ จำหน่ายผล
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงไวยากรณ์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงวิชัย อ้วนเย็นดี
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเจริญ เวียนสิรินันทโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสมนึก สุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต,
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงบัวทอง บุญทอด
ตำแหน่ง : ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน