ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวดวงนภา ศาลกลาง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวบุษกร สมสาร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิวาพร การค้า
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกนกพร ไชยรา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4