คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๓

Mr. Sherwin Allen Monses

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกนกพร ไชยรา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชริดา สร้อยสนธ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววลัยพร บุญอุ่น
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4