ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์ มูลตรีภักดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางลำดวน แสนสงค์

นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก้ว

นายสมพล ชินวงค์
งานบุคคล

นางสาวจิรภิญญา พินิจมนตรี
งานบุคคล

นางสาวนิตยา อัครวงษ์
งานบุคคล

นางสาวชนกสุดา ท้าวหา
งานบุคคล

นายชลชาย วัจนสุนทร
งานบุคคล