คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๒

Mr. Sherwin Allen Monses
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรรณวิภา จันหอม
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมุกดา แรงโดน
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิรภิญญา พินิจมนตรี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุพัตรา ภูลันแก้ว
คุณครูประจำชั้นประถมศึกปีที่ ๒/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4