ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวศราณี นารีจันทร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกปีที่ ๒/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเปรมวดี ปุริมาตัง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกปีที่ ๒/๔