ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางกาญจนาพันธ์ แสนมงคล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายปรีชา แสนลีลา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุพรรณี บุญจันทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3