คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

Mr. Jumar Q. Cuamag
คุณครูประจำช้ันประถมศึกษาที่ ๔/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิภาวดี ตรงประสิทธิ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปราณี จำเริญสรรพ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายทินกร แกลงกระโทก
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางลำดวน แสนสงค์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4