ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาววรรณิสา นิลแก้ว
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สำลี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔

นางสาวนพศร สามขา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕