ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาววรรณิสา นิลแก้ว
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธัญญา โฉมมงดล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔