ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

นางลำดวน แสนสงค์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชนกสุดา ท้าวหา
คุณครุประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฉัตรอนงค์ วงษ์คำชาว
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเปรมวดี ปุริมาตัง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔