ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวสุภาพร โกฎสำโรง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชนกสุดา ท้าวหา
คุณครุประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายอณวัชร เฮืองศรี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4