คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

Miss Katy (Khanittha Jitjong)
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอภิชัย อุทัยแสง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสมพร คชาแก้ว
คุณครุประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวมัลลิกา เกาวิจิตร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวไอสุรีย์ เบี้ยไธสง
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4