ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวภัทรวดี พัฒเพ็ง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวุฒิชัย กันดูล
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสาวิตรี หงษ์อินทร์
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3