ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรหมมินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
อีเมล์ : g.kanjanatt@gmai.com

นางสาวเนตรนภา นุชิต
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวชามา จงกลณี
เจ้าหน้าที่การบัญชี

นางสาวอำภา แพะขุนทด
เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

นายกุลทอง ผางน้อย
เจ้าหน้าที่งานทั่วไป

นางสาววิภาวดี วงศ์เทเวศ
เจ้าหน้าที่ธุรการ