คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

Mr. Hassan Aldheleai
คุณครูประจำช้ันประถมศึกษา ๑/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชนกสุดา ท้าวหา
คุณครูประจำช้ันประถมศึกษา ๑/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวดวงนภา ศาลกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนัชธพร รักภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิตยา อัครวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4