คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

นายปรีชา แสนสีลา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิลาศิณี แสนภักดี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิริลักษณ์ คำวัฒน์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวเจนจิรา ราชสีเมือง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายโชติทิวัตถ์ โคตะนนท์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4