คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

Miss Kelen Mae A. Agriam
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายปรีชา แสนสีลา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สำลี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนพศร สามขา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเจนจิรา ราชสีเมือง
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4